เมืองลี่เจียง (Lijiang: 丽江市) เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองลี่เจียงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 800 ปี โดยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซีที่อพยพมาจากทิเบต แม้ว่าเมืองลี่เจียงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแต่ว่าด้านรอบนอกเต็มไปด้วยอาคารสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย


เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town)
ภาพ: Bisual Studio

สถานที่ท่องเที่ยวในลี่เจียง
• เมืองเก่าลี่เจียง: เมืองเก่าที่ยังคงรักษารูปแบบความเป็นเมืองโบราณเอาไว้จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เขตเมืองเก่าลี่เจียงตั้งอยู่ทางตอนเหนือบริเวณส่วนกลางของเขตการปกครองตนเองหน่าซี ภายในเขตเมืองเก่ายังคงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ เมืองเก่าลี่เจียง

• ภูเขาหิมะมังกรหยก: ภูเขาหิมะลูกใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากแทบจะทุกส่วนของเมือง ประกอบด้วยยอดเขา 13 แห่ง เรียงรายลักษณะคล้ายมังกร บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ภูเขาหิมะมังกรหยก

• วัดอวี้เฟิง: วัดนิกายลามะตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาหิมะมังกรหยก รูปแบบของวัดเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฮั่น พุทธศาสนาทิเบต ลัทธิเต๋าและลัทธิตงปาของชาวน่าซีเข้าด้วยกัน สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบกลมกลืนแม้จะต่างวัฒนธรรม วัดอวี้เฟิง

• อุทยานน้ำหยก: ศูนย์กลางของลัทธิตงปาของชาวน่าซีโดยที่นี่ยังถือเป็นสถานที่ในการแสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรมของชาวน่าซี ภายในอุทยานมีวัดลามะ รูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวน่าซี อุทยานน้ำหยก

• สระมังกรดำ: สระน้ำคลาสสิกเมืองลี่เจียงตั้งอยู่ในสวนสาธารณะบนเนินเขาเซี่ยงซาน จุดเด่นของสระน้ำแห่งนี้อยู่ที่น้ำในบึงจะเป็นสีเขียวมรกตซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนที่มาของชื่อนั้นเกิดจากเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีคนเห็นมังกรโผล่ขึ้นมาจากสระแห่งนี้ สระมังกรดำ

• หุบเขาเสือกระโจน: โตรกธารลึกสุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของเทือกเขา ตำแหน่งที่เรียกว่าโตรกเสือกระโจนเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวที่เสือจะใช้กระโดดข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้หุบเขาเสือกระโจน


โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (First Bend of the Yangtze River)
ภาพ: Yunnan Exploration

• โค้งแรกแม่น้ำแยงซี: แม่น้ำแยงซีถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมจีน สำหรับโค้งแรกแม่น้ำแยงซี (Chang Jiang Di Yi Wan) คือจุดที่แม่น้ำไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่และทิเบตมากระทบกับภูเขาจนกลายเป็นจุดโค้งซึ่ง ณ จุดนี้เองได้ก่อเกิดเป็นอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว


เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
ภาพ: Yunnan Exploration

• เมืองโบราณซาซี: เมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไปถึงยุคชุนชิวโดยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญในอดีต อยู่ระหว่างต้าหลี่ (139 กิโลเมตร) และลี่เจียง (107 กิโลเมตร) เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อาคารบ้านเรือนภายในเมืองจึงยังคงรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ เรียกได้ว่าเป็นเมืองโบราณอย่างแท้จริง