เมื่อกล่าวถึงดินแดนหลังคาโลก สถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้คนจะนึกถึงคงหนีไม่พ้น “พระราชวังโปตาลา” (Potala Palace) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันเป็นสถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ผู้เป็นประมุขทั้งทางศาสนาและอาณาจักรของเขตปกครองตนเองทิเบต


พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

            พระราชวังโปตาลา หรือ “ปู้ต่าลากง” (Butala Gong) ในภาษาทิเบตตั้งอยู่ในกรุงลาซาด้วยความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พระราชวังแห่งนี้สร้างในคริสตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซนกัมโป (Songtsan-Gampo) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของทิเบต ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 50 ปี จึงแล้วเสร็จ


ตำหนักขาวพระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

            ลักษณะพระราชวังเป็นป้อมปราการเรียกว่าวังซ้อนวังเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกเหมือนกับพระราชวังอีกหลายแห่งในทิเบต มีทั้งหมด 13 ชั้น รวมห้องหับมากกว่า 1,000 ห้อง พระราชวังแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ “ตำหนักขาว” หรือพระราชวังชั้นนอกอันเป็นที่ประทับขององค์ดาไลลามะ สร้างเสร็จในปี 1648 ส่วนพระราชวังชั้นในคือ “ตำหนักแดง” ที่พำนักของลามะ พระสงฆ์และเป็นสถานทีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งภายในมีสุสานพระศพของดาไลลามะองค์ก่อนๆ


ตำหนักแดงพระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

            วิหารที่เก่าแก่ที่สุดของพระราชวังคือวิหารพระอวโลกิเตศวรซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของตำหนักแดง สถานที่ประดิษฐานพระรูปเคารพพระเจ้าซองเซนกัมโป เจ้าหญิงเหวินเฉิง (มเหสีชาวจีน) และพระนางภริกุฏี (มเหสีชาวเนปาล) ซึ่งเดิมทีพระเจ้าซองเซนกัมโปตั้งใจสร้างที่นี่เพื่อเป็นตำหนักของมเหสีทั้งสองเท่านั้น แต่ความเลื่อมในศรัทธาในพุทธศาสนาจึงใช้ที่นี่เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมจนกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่สำคัญของทิเบต