ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะเมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อย เมืองคาวาโกเอะตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ (Saitama) ภายในเมืองเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบโบราณสมกับเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับฉายา “เมืองเอโดะน้อย” (Little Edo) แม้ปัจจุบันจะมีการพัฒนาให้มีความเจริญแต่คาวาโกเอะก็ยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่าผสมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัวพอดี


วัดคิตะอิน (Kitain Temple)

วัดคิตะอิน (Kitain Temple)
            วัดสำนักงานใหญ่ของพุทธศาสนาในนิกายเท็นไดชุประจำภูมิภาคคันโต วัดคิตะอินสร้างเมื่อปี 830 โดยพระเท็นไก โชโจ (Tenkai Sojo) โดยวัดนี้ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดประจำตระกูลโทกุงาวะในปี 1611 เนื่องจากเคยใช้เป็นที่พำนักในการเดินทางระหว่างเอโดะกับเมืองนิคโก้ ส่วนอาคารของวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงในปี 1638 โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมของวัดเอาไว้


ปราสาทคาวาโกเอะ (Kawagoe Castle)

ปราสาทคาวาโกเอะ (Kawagoe Castle)
            ปราสาทชั้นเดียวสร้างด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งมองดูแล้วลักษณะเหมือนศาลเจ้ามากกว่าจะเรียกว่าปราสาท ปราสาทคาวาโกเอะเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1457 ตามบัญชาของอุเอะซึงิ โมจิโตโมะ ในเวลาต่อมาถูกดัดแปลงโครงสร้างบางอย่างโดยโทกุงาวะ อิเอยาสุจนมีลักษณะอย่างในปัจจุบัน


พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe City Museum)

พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe City Museum)
            พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่มองภายนอกแล้วเหมือนโรงงานมากกว่า พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคาวาโกเอะ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวของเมืองคาวาโกเอะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองเอโดะทั้งข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าหากอยากรู้จักเมืองคาวาโกเอะก็ให้มาที่นี่


ถนนคุราซึคุริ (Kurazukuri Street)

ถนนคุราซึคุริ (Kurazukuri Street)
            ย่านเมืองเก่าที่ยังคงมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณตั้งแต่สมัยเอโดะตั้งเรียงติดกันเป็นแถว ในปัจจุบันบ้านเหล่านี้เปิดเป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์และร้านขายสินค้าที่ระลึก หากมองขึ้นไปเหนือแนวหลังคาบ้านก็จะเห็นหอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Tokino Kane Bell Tower) หอระฆังที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ในปี 1892 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของย่านนี้>