หลานโจว (Lanzhou: 兰州) เมืองเอกในมณฑลกานซู่ เมืองหลานโจว (หลันโจว) มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ชื่อเดิมว่า "จินเฉิง" (Jincheng) แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นหลานโจวในสมัยราชวงศ์สุย


วัดเจดีย์ขาว (White Pagoda Temple)

วัดเจดีย์ขาว (White Pagoda Temple)
วัดโบราณตั้งอยู่บนเขาไป๋ถ่าซานทางตอนเหนือของแม่น้ำหวงเหอ ภายในวัดเจดีย์ขาวแห่งนี้มีเจดีย์ขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ลามะจากทิเบต มีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตเจงกิสข่านได้นิมนต์ลามะจากทิเบตมาสอนพระธรรมที่มองโกลแต่ระหว่างที่ท่านเดินทางกลับได้เกิดอาพาธและมรณะภาพลงที่หลานโจว เจงกิสข่านจึงมีบัญชาให้สร้างองค์เจดีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่าน ส่วนเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับบูรณะใหม่ในสมัยราชวงศ์ชิง ส่วนสีของเจดีย์นั้นก็เป็นสีน้ำตาลต่างจากชื่อเรียกนิดหน่อย


วัดปิ่งหลิง (Bingling Temple: 炳灵寺)
ภาพประกอบ: China Discovery

วัดปิ่งหลิง (Bingling Temple)
ประติมากรรมวัดถ้ำมรดกโลกบนเส้นทางสายไหม เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก ณ บริเวณจุดที่เป็นลำธารไหลผ่าน แนวผาสูงกว่า 60 เมตร ถูกเจาะลึกเข้าไปเป็นโพรงถ้ำ ภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนาจำนวนมาก วัดปิ่งหลิง