เมืองลั่วหยาง (Luoyang: 洛阳市) อดีตเมืองหลวงของจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกในมณฑลเหอหนาน เมืองลั่วหยางเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง ในเมืองมีประติมากรรมทางพุทธศาสนาและโบราณสถานอยู่หลายแห่ง


ถ้ำผาหลงเหมิน (Longmen Grottoes)
ภาพ: CGTN

สถานที่ท่องเที่ยวในลั่วหยาง
• ถ้ำหลงเหมิน: แหล่งอารยธรรมโบราณในยุคที่พุทธศาสนามีความเจริญถึงขีดสุด ถ้ำหลงเหมินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางลงมาทางใต้ราว 12 กิโลเมตร ประติมากรรมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อในช่วงศตวรรษที่ 5-7 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประติมากรรมถ้ำทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของจีน ถ้ำผาหลงเหมิน

• วัดม้าขาว: วัดม้าขาวตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางมาทางตะวันออกราว 13 กิโลเมตร ตัววัดสร้างในสมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อใช้เป็นสถานที่แปลพระสูตรจากภาษาอินเดียเป็นภาษาจีนครั้งแรก ตามตำนานเล่ากันว่าภิกษุสองรูปได้อัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาบนหลังม้าสีขาว วัดนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าวัดม้าขาวเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับเจ้าม้าตัวนั้น วัดม้าขาว


เขาซงซาน (Mount Song)

• เขาซงซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญในเรื่องจิตใจ เขาซงซานตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางออกไปราว 80 กิโลเมตร เขาแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋า บนเขาประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ 3 ยอด โดยเฉพาะเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดเส้าหลินที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

• วัดเส้าหลิน: วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนในด้านศิลปะการป้องกันตัว รู้จักวัดเส้าหลินกันในชื่อ "เสี้ยวลิ้มยี่" ภายในวัดมีอารามและวิหารตั้งอยู่หลายแห่ง ส่วนที่ด้านหลังวัดมีป่าเจดีย์ซึ่งเป็นสุสานของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนอาวุโสระดับปรมาจารย์ที่ได้มรณะภาพลงแล้วตั้งเรียงรายอยู่ วัดเส้าหลิน

• ภูเขาเหลาจุน: ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้เลื่อมใสศรัทธาลัทธิเต๋า ตั้งชื่อตาม "เล่าจื๊อ" นักปราชญ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยพำนักอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ บนยอดเขามีศาลาหลังคาปิดทองอร่าม ผืนป่าเขียวชอุ่มจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและไอหมอกในฤดูหนาว กลายเป็นภาพที่งดงามราวสวรรค์ ภูเขาเหลาจุน