แล้วก็มาถึงเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมไปคือเมืองนาโงย่า (Nagoya) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่น เมืองนาโงย่าหรือ “นาโกย่า” มีฐานะเป็นเมืองเอกในจังหวัดไอจิ (Aichi) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1889 ปัจจุบันเป็นทั้งเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น มีปราสาทนาโงย่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง


วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ (Osu Kannon Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ (Osu Kannon Temple)
            วัดเจ้าแม่กวนอิมขนาดไม่ใหญ่มากตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองนาโงย่าซึ่งชาวเมืองให้ความนับถือกันมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคำสั่งให้ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่าแห่งนี้ ภายในวิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ในอดีตวัดแห่งนี้หวุดหวิดที่จะถูกทำลายหลายครั้งจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยแต่ยังอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันทำให้ชาวงเมืองศรัทธาวัดนี้มาก


ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle)

ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle)
            มาเที่ยวนาโงย่าก็ต้องมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งอย่างปราสาทนาโงย่าแหง่นี้ ปราสาทนาโงย่าถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1525 ตามบัญชาของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ แต่อาคารปราสาทที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี 1959 หลังจากนาโงย่าถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ปราสาทนาโงย่า


นาโงย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower)

นาโงย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower)
            อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองน่าโงย่า นาโงย่าทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่ในย่านซาคาเอะ (Sakae) บริเวณใจกลางเมืองนาโงย่าเพื่อใช้เป็นหอกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ มีความสูง 180 เมตร ด้านบนหอเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สำคัญของเมือง สามารถมองเห็นนาโงย่าได้ไกลสุดลูกหูลูกตาจึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไปเยือน


ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine)

ศาลเจ้าอัตสึตะ (Atsuta Shrine)
            ศาลเจ้าสำคัญในลัทธิชินโตตั้งอยู่กลางเมืองนาโงย่า ศาลเจ้าอัตสึตะเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากศาลเจ้าอิเสะ ตัวศาลเจ้าสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์จักรพรรดิและใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระแสงดาบ “คุซานางิ” สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมของจักรพรรดิอันเป็น 1 ใน 3 สมบัติศักดิ์สิทธิ์ประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นตามตำนานปรำปรา ศาลเจ้าอัตสึตะ


สวนชิโรโทริ (Shirotori Garden)

สวนชิโรโทริ (Shirotori Garden)
            ถัดจากศาลเจ้าไปไม่ไกลก็จะได้พบกับสวนสวยบรรยากาศร่มรื่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายกัน ภายในสวนสวนชิโรโทริมีเขาลูกเล็กอันเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขาออนตาเกะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ขยับเข้าด้านในยังมีเรือนน้ำชาและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนตรงกลางมีสระให้สัตว์น้ำได้แหวกว่ายอย่างอิสระโดยเฉพาะปลาคาร์ปหลากสีสัน