พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace) พระราชวังฤดูร้อนในสมัยราชวงศ์โคกูรยอ (Goguryeo) ตัวพระราชวังตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังชางด๊อก ปัจจุบันเป็น 1 ใน 5 พระราชวังกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนกรุงโซล


พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)

            พระราชวังชางเกียง (ชางเกียงกุง) พระราชวังล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่ถูกล้อมด้วยตึกรามบ้านช่องอีกชั้นหนึ่ง เริ่มสร้างเมื่อศตวรรษที่ 12 ต่อมาในสมัยโชซอนพระเจ้าเซจงดำริให้ปรับปรุงเป็นพระราชวังถวายแด่พระบิดาหลังจากสละราชสมบัติให้แก่พระองค์


พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)

            ในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามารุกรานได้มีการสร้างสวนสัตว์ สวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์ไว้ในเขตพระราชวัง จนกระทั่งปี 1983 มีการย้ายสวนสัตว์กับสวนสาธารณะออกไปเหลือเพียงพิพิธภัณฑ์ด้านใน


ซุ้มประตูฮองฮวามุน (Honghwamun) - พระราชวังชางเกียง (Changgyeonggung Palace)

            สถาปัตยกรรมสำคัญที่น่าสนใจได้แก่ “ซุ้มประตูฮองฮวามุน” (Honghwamun) บริเวณทางเข้าของพระราชวัง สันนิษฐานกันว่าสร้างในสมัยพระเจ้าซองจงแต่ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย ส่วนซุ้มประตูที่เห็นในปัจจุบันน่าจะของที่สร้างใหม่ในปี 1616 ในสมัยเจ้าชายฮวาแกกุน