วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้นอกจากวัดหลงหัวที่เราได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งแห่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือวัดอวี้ฝอซื่อ (Yufo Si) หรือที่รู้จักกันในชื่อของวัดพระพุทธรูปหยกซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชาวเซี่ยงไฮ้


วัดอวี้ฝอซื่อ วัดพระพุทธรูปหยก (Jade Buddha Temple)

            วัดอวี้ฝอซื่อ หรือ พระพุทธรูปหยก (Jade Buddha Temple) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง วัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในสมัยราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิงและชิง รวมทั้งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงมาก


พระพุทธรูปปางนั่ง - วัดอวี้ฝอซื่อ (Jade Buddha Temple)

            ในวิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระอมิตตาพุทธ พระอนันตพุทธและพระศรีศากยมุณี แต่ที่ถือเป็นไฮไลท์คือพระพุทธรูปหยกสององค์ที่ในอดีตนั้นพระฮุ่ยเกินอัญเกินมาจากพม่า 5 องค์ในปี 1876 โดยตั้งใจว่าจะนำกลับไปประดิษฐานยังเกาะผู่ถัวซานแต่องค์พระนั้นมีขนาดใหญ่ทำให้ขนย้ายไปได้เพียง 3 องค์ (ไม่ปรากฏพระพุทธรูปทั้งสามองค์บนเกาะผู่ถ่อซาน) พระพุทธสององค์ที่เหลือจึงยังอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และในปี 1882 ก็ได้มีการสร้างวัดขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์


พระพุทธรูปปางปางไสยาสน์ - วัดอวี้ฝอซื่อ (Jade Buddha Temple)

            พระพุทธรูปปางนั่งประดิษฐานอยู่ในหอหยก องค์พระมีความสูง 190 เซนติเมตร หุ้มด้วยเพชรพลอยเครื่องประดับอย่างงดงาม มีความหมายสื่อถึงการถือศีลอดและตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธรูปปางปางไสยาสน์ (ปรินิพพาน) นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวามีความยาว 96 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารนอน