เมื่อกล่าวถึงเมืองนาโงย่าก็ต้องเอ่ยชื่อปราสาทนาโงย่าอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองขึ้นมา ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้นครั้งแรกในต้นยุคเอโดะเมื่อครั้งที่ตระกูลโทกุงาวะเรืองอำนาจ แต่ปราสาทในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นมาใหม่


ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle)

            ปราสาทนาโงย่าถือเป็นไฮไลท์สำคัญของผู้ที่เดินทางมาเยือน ตัวปราสาทสร้างขึ้นเมื่อปี 1525 ตามบัญชาของโทกุงาวะ อิเอยาสุเพื่อใช้เป็นฐานอำนาจให้กับโทกุงาวะ โยชินาโอะ (Tokogawa Yoshinao) บุตรชายคนที่ 9 เป็นไดเมียวปกครองเมืองนาโงย่า


ด้านในปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle)

            อาคารส่วนใหญ่ของปราสาทถูกโจมตีได้รับความเสียหายอย่างหนักในปี 1945 แต่ต่อมาได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่บนจุดเดิมโดยพยายามรักษาต้นแบบโครงสร้างของอาคารแบบเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด ส่วนภายในนั้นดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของปราสาทรวมทั้งนำข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณมาจัดแสดงไว้


โลมาทองบนยอดปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle)

            ที่ชั้นบนสุดของตัวปราสาทเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้อย่างชัดเจน บนยอดของหลังคาปราสาทมีโลมาทองอยู่ 1 คู่ เรียกว่า “คินซาจิ” (Kinshachi) หรือ “ซาจิโฮโกะ” (Sachihoko) อันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจขุนนางในระบอบศักดินา โดยชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อกันว่านี่เป็นเครื่องคุ้มครองปราสาทจากอัคคีภัยและคุ้มครองชาวเมืองนาโงย่าให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง


ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle)

            พื้นที่บริเวณโดยรอบตัวปราสาทเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของปราสาทนาโงย่าโดยชาวเมืองจะมาชมดอกซากุระเบ่งบานกันในช่วงเทศกาลฮานามิประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน