ในอดีตเกาหลีเป็นอีกหนึ่งชาติที่รับเอาลัทธิขงจื๊อเข้ามา ทั่วประเทศจึงมีศาลเจ้าขงจื๊อเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งโดยเฉพาะศาลเจ้าชงเมียว (Jongmyo Shrine) ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซลที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


ศาลเจ้าชงเมียว (Jongmyo Shrine)

            ศาลเจ้าชงเมียว (ชงมโย) สร้างเมื่อปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ (Taejo) เพื่ออุทิศแด่บรรพกษัตริย์และราชินีแห่งวงศ์โชซอน ลักษณะศาลเจ้าเป็นอาคารยาวสองหลังโดยมีอาคารหลักคือ “จงจอน” (Jeongjeon) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีที่ยาวที่สุด ภายในเป็นสถานที่ประดิษฐานป้ายดวงวิญญาณพร้อมจารึกผลงานของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนทั้ง 27 พระองค์


ศาลเจ้าชงเมียว (Jongmyo Shrine)

            น่าเสียดายเพราะในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นรุกรานได้เผาทำลายศาลเจ้าจนเสียหายอย่างหนัก ต่อมาในปี 1601 จึงได้มีการบูรณะศาลเจ้าขึ้นมาใหม่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมกับพระราชวังชางด๊อกเมื่อปี 1996 จากองค์การยูเนสโก และรัฐบาลเกาหลีก็ได้ขึ้นทะเบียนอาคารจงจอนให้เป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้


พิธีบวงสรวงในศาลเจ้าชงเมียว (Jongmyo Shrine)

            ในวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมทุกปีที่ศาลเจ้าจะมีการจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณกษัตริย์และมเหสีขึ้น ผู้ที่นับถือลัทธิขงจื๊อจะเข้าร่วมพิธีสักการะดวงพระวิญญาณด้วยการถวายสุราและอาหารโดยกว่าจะจบพิธีต้องใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมงเลยทีเดียว