ได้เห็นทะเลสาบคุนหมิงในพระราชวังฤดูร้อนที่เกิดจากการก่อสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์แล้วก็ทำให้ต้องทึ่งในความพยายาม แต่เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคลองต้ายวิ่นเหอ (Grand Canal) แล้วก็ต้องทำให้ทึ่งเข้าไปอีกกับผลงานการสร้างคลองโดยน้ำมือมนุษย์ที่ถือได้ว่ายาวที่สุดในโลก


คลองต้ายวิ่นเหอ (Grand Canal)

            ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ราชวงศ์สุยเริ่มสถาปนาขึ้นมาปกครองแผ่นดินจีน เส้นทางการคมนาคมที่ค่อนข้างลำบากในดินแดนเจียงหนานถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โปรเจคสำคัญที่องค์จักรพรรดิทรงคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาะบบคมนาคมของดินแดนนี้ก็คือการขุดคลองสายตรงนั่นเอง


คลองต้ายวิ่นเหอ (Grand Canal)

            ในปี 587 โครงการขุดคลองต้ายวิ่นเหอ (ต้ายุ่นเหอ) เพื่อเชื่อมดินแดนทางภาคเหนือและภาคใต้เข้าด้วยกันก็ได้ฤกษ์เบิกร่องสร้างขึ้นโดยใช้เมืองลั่วหยางเป็นศูนย์กลาง ใช้เวลาในการขุด 30 ปี บวกกับงบประมาณมหาศาลและแรงงานอีกนับล้านคน


คลองต้ายวิ่นเหอ (Grand Canal)

            ตลอดเส้นทางการขุดคลองนั้นรวมแล้วมีความยาวถึง 2,500 กิโลเมตร การขุดจะใช้การเชื่อมเส้นทางธรรมชาติของแม่น้ำสำคัญ 5 แห่งเข้าด้วยกันได้แก่ แม่น้ำไห่เหอ แม่น้ำฮวงโห แม่น้ำหวยเหอ แม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเฉียนถังเจียง เมื่อคลองถูกสร้างเสร็จมันจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของการคมนาคมในประเทศและด้วยความยิ่งใหญ่นี้จึงไม่น่าแปลกใจที่คลองต้ายวิ่นเหอจะได้รับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2014 จากองค์การยูเนสโก