วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple: 車公廟) วัดศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในเขตซาถิ่น นิวเทอร์ริทอรี่ส์ บริเวณวัดแชกงหมิวมีกังหันจำนวนมากที่ผู้คนคนนำมาสักการะทำให้วัดรู้จักกันในอีกชื่อว่า ‘วัดกังหันลม’ (Windmills Temple) โดยเชื่อว่ากังหันลมจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปแล้วนำความสุขและความโชคดีเข้ามา


วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple: 車公廟) @ agazaclick.com

วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิงโดยเป็นเพียงวัดเล็กๆ ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่เริ่มจากปี 1890, 1993 และ 2004 หลังจากสภาพวัดเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งองค์ประกอบของวัดที่เห็นในปัจจุบันเป็นผลจากการบูรณะเมื่อปี 1993


วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple: 車公廟) @ opentour.com.hk

วัดแชกงหมิวสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนายพลแชกง (Che Kung) ผู้บัญชาการทหารสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ นายพลแชกงมีชื่อเสียงในเรื่องความจงรักภักดีและยังมีความสามารถด้านการแพทย์จนช่วยขจัดโรคร้ายจากอุทกภัยในเขตซาถิ่นในอดีตลงได้ บางคนรู้จักท่านในนามของเทพเจ้าแห่งการปกป้องคุ้มครองมีเรื่องเล่ากันว่าวัดแชกงหมิวเริ่มสร้างในช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดรุนแรง กระทั่งการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์โรคระบาดก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ ภายในวิหารหลักมีรูปปั้นแม่ทัพแชกงองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านให้ได้เคารพและขอพร ด้านข้างมีกังหันแห่งโชคลาภที่เชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้เมื่อหมุดครบสามรอบ