ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง (Namhansanseong Fortress: 남한산성) ป้อมปราการโบราณอยู่ห่างออกไปบนภูเขานัมฮันซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล ป้อมปราการนัมฮันซันซ็องเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยของราชวงศ์โชซอน รวมทั้งด้านความศรัทธาในพุทธศาสนา ลัทธิขงจื๊อ ศาสนาคริสต์และความเชื่อพื้นบ้านของเกาหลี


ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง (Namhansanseong Fortress: 남한산성)
ภาพประกอบ: GG

นัมฮันซันซ็องเป็นหนึ่งในสี่ป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองฮันยาง (ชื่อเดิมของกรุงโซล) ป้อมตั้งอยู่บนระนาบเดียวกับแนวสันเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 480 เมตร เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นบริเวณโดยรอบได้ง่าย แนวกำแพงป้อมมีความยาว 12 กิโลเมตร พื้นที่กว้างขวางภายในป้อมใช้เป็นเมืองหลวงฉุกเฉินของกษัตริย์ยุคโชซอน ในอดีตเคยมีผู้คนอาศัยมากกว่า 4,000 คน


ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง (Namhansanseong Fortress: 남한산성)
ภาพประกอบ: GG

การออกแบบป้อมปราการเป็นการผสมสถาปัตยกรรมตะวันออกของเกาหลี จีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ผ่านการบูรณะและสร้างใหม่หลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกาหลี โดยป้อมปราการนัมฮันซันซ็องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2014 จากองค์การยูเนสโก


ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง (Namhansanseong Fortress: 남한산성)
ภาพประกอบ: GG