ปราสาทเซนได (Sendai Castle: 仙台城) อดีตปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากแนวกำแพงหินล้อมรอบปราสาท ศาลเจ้าและอนุสาวรีย์ "ดาเตะ มาซามุเนะ" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปี 2003


ปราสาทเซนได (Sendai Castle: 仙台城)
ภาพ: Travel Blended

ปราสาทเซนไดสร้างเมื่อปี 1600 ตามบัญชาดาเตะ มาซามุเนะ ขุนนางศักดินาผู้เรืองอำนาจแห่งเซนได ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาอาโอบะจึงเรียกว่า "ปราสาทอาโอบะ" (Aoba Castle: 青葉城) ตลอดยุคเอโดะปราสาทเซ็นไดเป็นฐานอำนาจที่สำคัญของตระกูลดาเตะ

ปราสาทเซนไดเผชิญเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี 1882 และเหตุระเบิดในปี 1945 ก่อนที่จะหายไปหลังการล่มสลายของตระกูลดาเตะและการมาของยุคเมจิ เหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากแห่งความยิ่งใหญ่เมื่อครั้งอดีต...