ศาลามังกร (Dragon Pavilion: 龙亭) ศาลาโบราณในเมืองไคเฟิง ศาลามังกรหลงถิงเป็นอาคารคล้ายพระราชวังตั้งอยู่บนพื้นที่สูง สร้างขึ้นเมื่อปี 1692 ในสมัยราชวงศ์ชิง แต่โครงสร้างบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่ใช้เป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์โดยปรับปรุงจนกลายมาเป็นสวนสาธารณะ


ศาลามังกร (Dragon Pavilion: 龙亭)
ภาพ: Longting Park

ศาลามังกรเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ล้อมรอบด้วยน้ำ 3 ด้าน มีบันได 72 ขั้น นำทางไปสู่อาคารที่มีการแกะสลักลวดลายสวยงาม ห้องโถงใหญ่สร้างจากไม้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน สูง 26.7 เมตร กว้างจากตะวันออกถึงตะวันตก 19.10 เมตร และจากเหนือจรดใต้ 11.9 เมตร ภายในประดิษฐานพระธาตุ