อารามซัมเย (Samye Monastery: 桑耶寺) อารามพุทธศาสนานิกายวัชรยานแห่งแรกในเขตปกครองตนเองทิเบต อารามซัมเยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A อารามตั้งอยู่ในบริเวณจุดที่สวยงามบนฝั่งทางเหนือของแม่น้ำยาร์ลุงชางโป ห่างจากกรุงลาซาประมาณ 50 กิโลเมตร


อารามซามเย (Samye Monastery: 桑耶寺)
ภาพ: Wonders of Tibet

อารามซัมเย (อารามซามเย) สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 8 เพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูพุทธศาสนาในทิเบตที่อยู่ในช่วงตกต่ำ อารามเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรม แต่มีการบูรณะขึ้นใหม่หลังจากปี 1988

ในฐานะสัญลักษณ์แห่งการกำเนิดใหม่ของพุทธศาสนาในทิเบต วิหารหลักของอารามล้อมรอบด้วยวิหารสี่ทิศ โดยมีรูปแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น ทิเบตและอินเดีย ออกแบบขึ้นตามแนวคิดเปรียบดังการเป็นศูนย์กลางของโลกดังเขาพระสุเมรุ