วัดตงหลิน (Donglin Temple: 东林寺) วัดพุทธตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตะวันตกของเขาหลูซานในเมืองจิ่วเจียง มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน


วัดตงหลิน (Donglin Temple: 东林寺)
ภาพ: Jiang Lv

วัดตงหลินเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนานิกายสุขาวดี ชื่อวัดมีความหมายว่า "อารามป่าตะวันออก" สร้างในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออกและเป็นหนึ่งในแปดเขตพุทธศาสนาสายหลักในสมัยราชวงศ์สุย

วัดตงหลินมีอายุยาวนานกว่า 1,600 ปี เคยผ่านการถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพรกร้างหลายครั้ง อาคารดั้งเดิมของวัดได้รับการยอย่องว่างดงามและมีการวางผังที่เหมาะสม

บนภูเขาห่างจากวัดออกไปหลายกิโลเมตร มีพระพุทธรูปพระอมิตาภะพุทธเจ้าสัมฤทธิ์องค์ใหญ่สูง 48 เมตร โดยเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปพระอมิตาภะพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เนื่องจากวัดตงหลินได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกไปแล้วจึงไม่สามารถสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวัดได้ แต่ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของวัดตงหลิน