"ทิเบต" (Tibet: བོད་) หรือ "เขตปกครองตนเองทิเบต" (Tibet Autonomous Region: བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།) ดินแดนซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงจนได้ฉายาว่า "หลังคาโลก" (The Roof of The World) ทิเบตเป็นดินแดนแห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนาอย่างแท้จริง โดยมี "องค์ดาไลลามะ" ทำหน้าที่เป็นประมุขทั้งทางศาสนาและอาณาจักร เมืองหลวงคือ "กรุงลาซา" (Lasha)สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากทำให้ปริมาณออกซิเจนในอาการค่อนข้างเบาบาง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนจึงต้องใช้เวลานานในการปรับตัวอยู่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของทิเบตเป็นเทือกเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดเกือบทั้งปี นอกจากนี้ทิเบตยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสาย ทะเลสาบหลายแห่งในทิเบตได้ชื่อว่า "ทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลก" เช่นกัน


พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) @ www.cgtn.com
ภาพ: CGTN

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)
พระราชวังที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต พระราชวังโปตาลาสร้างในคริสตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซนกัมโป ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 50 ปี เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ผู้เป็นประมุขทั้งทางศาสนาและอาณาจักรของเขตปกครองตนเองทิเบต พระราชวังโปตาลา


วัดโจคัง (Jokhang Temple)
ภาพ: Tibet Discovery

วัดโจคัง (Jokhang Temple)
พุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเขตปกครองตนเองทิเบต สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 เนื่องในโอกาสฉลองการอภิเษกสมรสของกษัตริย์ทิเบตกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ถังและใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศากยมุนีโจโวริมโปเชที่อัญเชิญมากจากจีนซึ่งชาวทิเบตให้ความนับถืออย่างสูงสุด วัดโจคัง


อารามเซรา (Sera Monastery)
ภาพ: Tibet Pedia

อารามเซรา (Sera Monastery)
อารามในนิกายหมวกเหลืองตั้งอยู่ที่เชิงเขาในเขตหุบเขาลาซา อารามเซราสร้างขึ้นในปี 1419 ในอดีตเคยมีพระอาศัยอยู่มากกว่า 5,000 รูป คำว่า "เซรา" ในภาษาทิเบตหมายถึง "สวนกุหลาบป่า" เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกุหลาบป่าแต่ปัจจุบันไม่เหลือแล้ว อารามเซรา


พระราชวังโนร์บูกลิงกา (Norbulingka Palace)
ภาพ: Nomadic Tibet

พระราชวังโนร์บูกลิงกา (Norbulingka Palace)
พระราชวังฤดูร้อนล้อมรอบด้วยอุทยานขนาดใหญ่ พระราชวังสร้างในสมัยดาไลลามะองค์ที่ 7 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นตำหนักฤดูร้อนของดาไลลามะในการจัดการปัญหาทางการเมือง พบปะแขกบ้านแขกเมืองและประกอบพิธีทางศาสนา พระราชวังโนร์บูกลิงกา


อารามเดรปุง (Drepung Monastery)
ภาพ: Wonders of Tibet

อารามเดรปุง (Drepung Monastery)
อารามเดรปุง หรือ เจ๋อป้างซื่อ อารามที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ห่างจากตัวเมืองลาซาไปทางตะวันตกราว 7 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี 1416 โดยจามยาง ชุเจ (Yamjang Choje) ผู้ที่สามารถรวบรวมเงินในการสร้างโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเพื่อเป็นสถานที่ตั้งสถูปบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 2 3 และองค์ที่ 4 ปัจจุบันมีพระอยู่ประมาณ 7,000 รูป


อารามกานเดน (Ganden Monastery)
ภาพ: Himalayan Dreams

อารามกานเดน (Ganden Monastery)
อารามใหญ่แห่งที่สามของนิกายหมวกเหลือง อยู่ห่างจากตัวเมืองลาซาไปทางตะวันออก 36 กิโลเมตร เริ่มสร้างเมื่อปี 1409 โดยพระสังกัปปะ (Tsangkapa) ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง ในอดีตเป็นสถานที่ประทับของอดีตองค์ดาไลลามะช่วงก่อนที่จะมีการสร้างพระราชวังโปตาลา ในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมอารามได้รับความเสียหายอย่างหนัก สมบัติล้ำค่าสูญหายไปจนหมด ก่อนได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1985


พิพิธภัณฑ์ทิเบต (Tibet Museum)
ภาพ: Mysterious Tibet

พิพิธภัณฑ์ทิเบต (Tibet Museum)
สถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสำคัญของทิเบต พื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชั้นล่างใช้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเข้ายึดครองทิเบตของจีนและผลกระทบจากการยึดครอง ส่วนชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวทางสังคมของทิเบต ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น


ทะเลสาบนัมโซ (Namtso Lake)
ภาพ: Wonders of Tibet

ทะเลสาบนัมโซ (Namtso Lake)
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ปกคลุมด้วยเกลือซึ่งถือเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง (ของจีน) รองจากทะเลสาบชิงไห่ในเมืองซีหนิง น้ำในทะเลสาบมาจากฝนและหิมะที่ละลายจากบนภูเขา ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนจึงดูใสสะอาดสมกับเป็นทะเลสาบแห่งสวรรค์ ทะเลสาบนัมโซ


อารามซามเย (Samye Monastery)
ภาพ: Wonders of Tibet

อารามซามเย (Samye Monastery)
อารามที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองและในทิเบต อารามซามเยสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 770 มีลักษณะผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีน ทิเบตและอินเดีย ภายในอารามมีพระอุโบสถหลักเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของอาคารทั้งหมดในอารามซามเย


ทะเลสาบยัมดร็อก (Yamdrok Lake)
ภาพ: China Top Trip

ทะเลสาบยัมดร็อก (Yamdrok Lake)
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของทิเบตและเป็นที่อาศัยของเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวทิเบต ทะเลสาบยัมดร์อกเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โดยชาวทิเบตมีความเชื่อกันว่า เมื่อใดที่น้ำในทะเลสาบยัมดร็อกเหือดแห้งลง เมื่อนั้นก็หมายถึงจุดจบของทิเบต ทะเลสาบยัมดร็อก


ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Lake Manasarovar)
ภาพ: China Dragon Tours

ทะเลสาบมานาซาโรวาร์ (Manasarovar Lake)
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพุทธ ฮินดู เชนและลัทธิบอน ทะเลสาบมานาซาโรวาร์เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายในเอเชียใต้ น้ำในทะเลสาบได้ชื่อว่ามีความใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดในทิเบตและจีน ทะเลสาบมานาซาโรวาร์


ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน (Yarlung Zangbo Grand Canyon)
ภาพ: China Top Trip

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน (Yarlung Zangbo Grand Canyon)
หุบเขาลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ริมแม่น้ำยาร์ลุงซางโป หุบเขายาร์ลุงซางโปมีความยาว 504.6 กิโลเมตร ซึ่งมีความยาวมากกว่าแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา โดยนับเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน


ภูเขาซ่าผู่ (Sapu Mountain)

ภูเขาซ่าผู่ (Sapu Mountain)
ภูเขาหิมะท่ามกลางทุ่งกว้างอันเงียบสงบ ในฤดูร้อนหิมะจะละลายกลายเป็นธารน้ำแข็ง สีขาวของหิมะที่ปกคลุมภูเขา สีเขียวจากทุ่งกว้างและทะเลสาบที่ใสสะอาดเบื้องล่าง หลอมรวมกันกลายเป็นทิวทัศน์ที่สะท้อนความงดงามอันบริสุทธิ์ ภูเขาซ่าผู่


ทะเลสาบปันกอง (Pangong Lake)
ภาพ: Thrillophilia

ทะเลสาบปันกอง (Pangong Lake)
ทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก ทะเลสาบปันกองล้อมรอบด้วยหุบเขาสูงใหญ่ น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะบนเขาหิมาลัยแล้วไหลลงมาตามธารจนมาบรรจบรวมกัน ทะเลสาบปันกอง

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปทิเบต
การขอวีซ่าเดินทางไปทิเบตจะต้องทำผ่านจีนเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตจีนในไทยโดยต้องขอเป็นกลุ่มเท่านั้น ทิเบตใช้สกุลเงินหยวนของจีนซึ่งเดิมทีสามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 6,000 หยวน แต่ปัจจุบันได้รับการผ่อนผันจากรัฐบาลจีนมากขึ้น ที่สำคัญนักท่องเที่ยวควรแลกเงินก่อนออกเดินทางหรือแลกที่สนามบินให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะในทิเบตสามารถแลกเงินได้ที่ Bank of China เท่านั้น การชำระค่าสินค้าและบริการจะใช้เงินสด ไม่นิยมบัตรเครดิต