"ทิเบต" (Tibet: བོད་) หรือ "เขตปกครองตนเองทิเบต" (Tibet Autonomous Region: བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།) ดินแดนซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงจนได้ฉายาว่า "หลังคาโลก" (The Roof of The World) ทิเบตเป็นดินแดนแห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนาอย่างแท้จริง โดยมี "องค์ดาไลลามะ" ทำหน้าที่เป็นประมุขทั้งทางศาสนาและอาณาจักร เมืองหลวงคือ "กรุงลาซา" (Lasha)


พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)
ภาพ: CGTN

สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากทำให้ปริมาณออกซิเจนในอาการค่อนข้างเบาบาง นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนจึงต้องใช้เวลานานในการปรับตัวอยู่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของทิเบตเป็นเทือกเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดเกือบทั้งปี นอกจากนี้ทิเบตยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสาย ทะเลสาบหลายแห่งในทิเบตได้ชื่อว่า "ทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลก" เช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวในทิเบต
• พระราชวังโปตาลา: พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต พระราชวังโปตาลาสร้างในคริสตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซนกัมโป ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 50 ปี เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะ ผู้เป็นประมุขทั้งทางศาสนาและอาณาจักร พระราชวังโปตาลา

• วัดโจคัง: อารามศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 เนื่องในโอกาสฉลองการอภิเษกสมรสของกษัตริย์ทิเบตกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ถังและใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศากยมุนีโจโวริมโปเชที่อัญเชิญมาจากจีน วัดโจคัง

• อารามเซรา: อารามในนิกายหมวกเหลืองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา อารามเซราก่อตั้งในปี 1419 ในอดีตเคยมีพระอยู่มากกว่า 5,000 รูป คำว่า "เซรา" ในภาษาทิเบตหมายถึง "สวนกุหลาบป่า" เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เต็มไปด้วยกุหลาบป่าแต่ปัจจุบันไม่เหลือแล้ว อารามเซรา

• พระราชวังโนร์บูกลิงกา: พระราชวังฤดูร้อนล้อมรอบด้วยอุทยานขนาดใหญ่ พระราชวังสร้างในสมัยดาไลลามะองค์ที่ 7 ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เพื่อใช้เป็นตำหนักฤดูร้อนของดาไลลามะในการจัดการปัญหาทางการเมือง พบปะแขกเมืองและประกอบพิธีทางศาสนา พระราชวังโนร์บูกลิงกา


อารามเดรปุง (Drepung Monastery)
ภาพ: Wonders of Tibet

• อารามเดรปุง: อารามที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งในปี 1416 โดย "จามยาง ชุเจ" ผู้ที่สามารถรวบรวมเงินในการสร้างโดยใช้เวลาเพียงไม่นานเพื่อเป็นสถานที่ตั้งสถูปบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะองค์ที่ 2, 3 และองค์ที่ 4 อารามเดรปุง

• อารามกานเดน: อารามใหญ่แห่งที่สามของนิกายหมวก ในอดีตอารามกานเดนเป็นสถานที่ประทับขององค์ดาไลลามะช่วงก่อนที่จะมีการสร้างพระราชวังโปตาลา สมัยปฏิวัติวัฒนธรรมอารามได้รับความเสียหายอย่างหนักก่อนได้รับการบูรณะใหม่ อารามกานเดน


พิพิธภัณฑ์ทิเบต (Tibet Museum)
ภาพ: Mysterious Tibet

• พิพิธภัณฑ์ทิเบต: สถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสำคัญของทิเบต พื้นที่ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชั้นล่างใช้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเข้ายึดครองทิเบตของจีนและผลกระทบจากการยึดครอง ส่วนชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวทางสังคมของทิเบต ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

• ทะเลสาบนัมโซ: ทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง (ของจีน) น้ำในทะเลสาบมาจากฝนและหิมะที่ละลายจากบนภูเขา ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนจึงดูใสสะอาดสมกับเป็นทะเลสาบแห่งสวรรค์ ทะเลสาบนัมโซ

• อารามซามเย: อารามเก่าแก่ที่สุดในทิเบต อารามซามเยมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมจีน ทิเบตและอินเดีย อุโบสถหลักเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางของอาคารทั้งหมด อารามซามเย

• ทะเลสาบยัมดร็อก: ทะเลสาบเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โดยชาวทิเบตมีความเชื่อกันว่า เมื่อใดที่น้ำในทะเลสาบยัมดร็อกเหือดแห้งลง เมื่อนั้นก็หมายถึงจุดจบของทิเบต ทะเลสาบยัมดร็อก

• ทะเลสาบมานาซาโรวาร์: แหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญหลายสายในเอเชียใต้ น้ำในทะเลสาบได้ชื่อว่ามีความใสสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้งหมดในทิเบตและจีน ทะเลสาบมานาซาโรวาร์

• ภูเขานัมจาบาร์วา: ยอดเขาสูงที่สุดในส่วนตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย ภูเขานัมจาบาร์วาล้อมรอบด้วยหุบเขาลึก ได้รับสมญาว่า "บิดาแห่งขุนเขาของทิเบต" เชื่อว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิบอน ภูเขานัมจาบาร์วา

• ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน: หุบเขาลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ริมแม่น้ำยาร์ลุงซางโป มีความยาวมากกว่าแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา โดยนับเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน

• ภูเขาซ่าผู่: ภูเขาหิมะกลางทุ่งกว้าง ในฤดูร้อนหิมะจะละลายเป็นธารน้ำแข็ง สีขาวของหิมะที่ปกคลุมภูเขา สีเขียวจากทุ่งกว้างและทะเลสาบที่ใสสะอาด หลอมรวมกันกลายเป็นทิวทัศน์สะท้อนความงามบริสุทธิ์ ภูเขาซ่าผู่

• ทะเลสาบปันกอง: ทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก ทะเลสาบปันกองล้อมรอบด้วยหุบเขาสูงใหญ่ น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะบนเขาหิมาลัยแล้วไหลลงมาตามธารจนมาบรรจบรวมกัน ทะเลสาบปันกอง

• ทะเลสาบเซ่อหลิน: ทะเลสาบน้ำเค็มในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเซ่อ ในฤดูใบไม้ผลิตและฤดูร้อนบริเวณทะเลสาบจะเป็นแหล่งรวมของฝูงนกกว่าร้อยสายพันธุ์ ทุ่งหญ้าริมฝั่งทะเลสาบมักใช้เป็นสถานที่เล็มกินหญ้าของแกะและจามรี ทะเลสาบเซ่อหลิน

• เขาไกรลาส: ยอดเขาแห่งหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ได้รับความเคารพในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์มากว่า 2,000 ปี โดยเขาไกรลาสเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญของทวีปเอเชีย ได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำคงคา แม่น้ำสตลุชและแม่น้ำสินธุ เขาไกรลาสเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทิเบต
• การขอวีซ่าเดินทางไปทิเบตจะต้องทำผ่านจีนเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าจากสถานทูตจีนในไทยโดยต้องขอเป็นกลุ่ม

• ทิเบตใช้สกุลเงินหยวนของจีนซึ่งเดิมทีสามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 6,000 หยวน แต่ปัจจุบันได้รับการผ่อนผันจากรัฐบาลจีนมากขึ้น

• ควรแลกเงินก่อนออกเดินทางเพราะในทิเบตสามารถแลกเงินได้ที่ Bank of China เท่านั้น การชำระค่าสินค้าและบริการจะใช้เงินสด ไม่นิยมบัตรเครดิต