หอเอนเมืองปิซา (Leaning Tower of Pisa: Torre Pendente Di Pisa) สถาปัตยกรรมโบราณสัญลักษณ์คลาสสิกของประเทศอิตาลี หอเอนตั้งอยู่บริเวณลานหน้าอาสนวิหารปิซาในเมืองปิซา


หอเอนเมืองปิซา (Leaning Tower of Pisa: Torre Pendente Di Pisa)
ภาพ: Culture Trip

หอเอนเมืองปิซาเป็นหอระฆังหินอ่อนสีขาวของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เริ่มสร้างในปี 1173 ตัวหอเป็นทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 181 ฟุต มีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายรองรับไว้โดยรอบ

ด้วยปัญหานานัปการทั้งสภาพดินที่เกิดการยุบตัวทำให้โครงสร้างเกิดการเอียง รวมทั้งภาวะสงครามทำให้การก่อสร้างยืดเยื้อนานเป็นร้อยปี จนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อปี 1350 นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก

หอเอนเมืองปิซามีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวิทยาศาสตร์ กล่าวกันว่า "กาลิเลโอ กาลิเลอิ" เคยใช้หอแห่งนี้เป็นสถานที่ทดลองแรงโน้มถ่วงด้วยการโยนบอลสองลูกที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันลงมาจากด้านบน

ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นทฤษฏีที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

หอเอนเมืองปิซาเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในฐานะส่วนหนึ่งของ "จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา" (Piazza Dei Miracoli) ในปี 1987 จากองค์การยูเนสโก

เพื่อรักษาหอเอาไว้ให้ได้นานที่สุดจึงมีการร่วมมือกันระหว่างทีมวิศวกร สถาปนิกและนักประวัติศาสตร์ ในการทำให้หอหยุดการเอียงอย่างถาวร เนื่องจากพบว่าตัวหอจะเอียงเพิ่มขึ้น 1 นิ้ว ในทุก 20 ปี

แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีแต่จะทำให้ตัวหอเอนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่พวกทำได้ในตอนนี้จึงมีเพียงการประคองไม่ให้ตัวหอเกิดการเอียงไปมากกว่านี้จนล้มลงมาโดยไม่รู้ว่าจะทำไปได้อีกนานถึงเมื่อไหร่