พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles: Château de Versailles) พระราชวังหลวงสุดหรูหราตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก


พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)

พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน ตัวพระราชวังตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร "พระเจ้าหลุยส์ที่ 14" ทรงมีพระประสงค์ให้สร้างพระราชวังขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ รวมเวลาในการก่อสร้าง 20 ปีจึงแล้วเสร็จ

พระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งออกเป็นห้องซึ่งแต่ละห้องล้วนมีเครื่องประดับหรูหราตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง ห้องที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระราชวังเห็นจะเป็น "ห้องกระจก" (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) ด้านในมีกระจกขนาดใหญ่ 17 บาน ซึ่งเคยถูกใช้เป็นสถานที่ลงนามสัญญาเมื่อครั้งเยอรมันบุกตีฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วนบริเวณด้านนอกพระราชวังเป็นสวนดอกไม้ที่ถูกตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์อย่างลงตัว

ความหรูหราฟุ่มเฟือยของกษัตริย์และราชวงศ์ที่ยังคงเสวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนที่ต้องเสียภาษีจนแทบไม่มีเงินซื้อแม้แต่ขนมปังประทังชีวิตทำให้พระราชวังที่สวยสง่าถูกเปลี่ยนเป็นพระราชวังร้างหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในวันที่ 16 ตุลาคม 1793 ทำให้ "พระเจ้าหลุยส์ที่ 16" กับ "พระนางมารี อองตัวเนต" ถูกบั่นพระเศียรโดยกิโยติน