โตรกเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge: 虎跳峡) ช่องเขาเหนือแม่น้ำแยงซีตรงจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำจินซาเจียง (เส้นทางหลักของแม่น้ำแยงซีตอนบน) บริเวณรอยต่อระหว่างภูเขาหิมะฮาปาในแชงกรีล่าและภูเขาหิมะมังกรหยกในเมืองลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ชื่อว่าเป็นช่องเขาธรรมชาติที่ลึกที่สุดในโลก


โตรกเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge: 虎跳峡) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Top China Travel

ช่องเขาเสือกระโจนเป็นเส้นทางเดินป่าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก แบ่งพื้นที่ออกเป็นตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง บริเวณใกล้เคียงช่องเขาเป็นที่อาศัยของชาวหน่าซี กระแสน้ำอันเชี่ยวกรากมีระยะทางราว 17 กิโลเมตร ขนาบข้างด้วยหน้าผาสูง

บริเวณเส้นทางน้ำมีโขดหิน สันดอนและน้ำตกที่ดูอันตราย จุดที่แคบที่สุดมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่กลางน้ำเป็นทางเชื่อมระหว่างสองฟากฝั่ง ตำนานกล่าวว่าในอดีตเคยมีเสือวิ่งหนีการล่าของนายพรานโดยกระโดดข้ามแม่น้ำตรงจุดที่แคบที่สุดได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นที่มาของชื่อ "โตรกเสือกระโจน"