วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple: 法隆寺) วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองนาระมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นยกให้เป็นสมบัติประจำชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1993 จากองค์การยูเนสโก


วัดโฮริวจิ (Horyuji Temple: 法隆寺)
ภาพ: 法隆寺

วัดโฮริวจิสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 607 ตามบัญชาเจ้าชายโชโทกุ (Prince Shotoku) เพื่อสักการะแด่ "พระไภษัชยคุรุ" (Yakushi Nyorai: ยาคุชิ เนียวไร) พระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรคในความเชื่อทางพุทธศาสนามหายาน

ภายในวัดมีอาณาเขตกว้างขวางโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นตะวันออกกับตะวันตก อาคารบางส่วนของวัดถูกสร้างขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมหลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกฟ้าผ่าและเหตุอัคคีภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 670

อาคารไม้ทรงแปดเหลี่ยมทางตะวันออกเรียกว่า "หอยูเมะโดโนะ" (Yumedono) หรือ "หอนิรมิต" (Hall of Visions) สร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของเจ้าชายโชโทกุ ส่วนหอที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี 793 ภายในประดิษฐานรูปปั้นพระอวโลกิเตศวร

ด้านตะวันตกเป็นที่ตั้งของ "หอคอนโดะ" (Kondo Hall) หรือ "หอทองคำ" และเจดีย์ไม้ห้าชั้นตั้งตระหง่านคู่กันด้วยความสูง 32.45 เมตร เจดีย์สร้างเสร็จเมื่อปี 700 ถือเป็นหนึ่งในอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน

มีความเชื่อกันว่าที่ใต้ฐานของเจดีย์มีสมบัติฝังอยู่ แต่ไม่สามารถขุดลงไปสำรวจได้เพราะจะกระทบโครงสร้างจนทำให้องค์เจดีย์ได้รับความเสียหาย…