วัดอวี้ฝอ (Yufo Temple: 玉佛寺) วัดพุทธตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหานครเซี่ยงไฮ้ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์เว่ยถึงราชวงศ์ชิง วิหารหลักของวัดประดิษฐานพระอมิตตาพุทธ พระอนันตพุทธและพระศรีศากยมุณี รวมทั้งพระพุทธรูปหยกขาวสององค์จึงเรียกชื่อวัดว่า "วัดพระหยก" (Jade Buddha Temple)


วัดอวี้ฝอ (Yufo Temple: 玉佛寺) / วัดพระหยก (Jade Buddha Temple)
ภาพ: Treksplorer

กล่าวกันว่าในอดีตมีการอัญเชิญพระพุทธรูปหยกมาจากพม่า 5 องค์ โดยตั้งใจว่าจะนำไปประดิษฐานบนอู่ไถซาน แต่องค์พระมีขนาดใหญ่ เมื่อผ่านมาถึงเซี่ยงไฮ้ทำให้ขนย้ายต่อไปได้เพียง 3 องค์ พระพุทธรูปที่เหลือสององค์จึงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ต่อมาในปี 1882 จึงได้มีการสร้างวัดขึ้นมาประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์

องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในหอหยก องค์พระมีความสูง 190 เซนติเมตร หุ้มด้วยเพชรพลอยเครื่องประดับอย่างงดงาม สื่อความหมายถึงการถือศีลอดและตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนพระพุทธรูปอีกองค์อยู่ในปางไสยาสน์ (ปรินิพพาน) นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระหัตถ์ขวามีความยาว 96 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารนอน