ศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine: 종묘) ศาลเจ้าลัทธิขงจื๊อตั้งอยู่ในกรุงโซล ศาลเจ้าชงมโยเป็นอาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่ยาวที่สุดในเกาหลี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1995 จากองค์การยูเนสโก


ศาลเจ้าชงมโย (Jongmyo Shrine: 종묘)
ภาพ: 한국역사연구회

ศาลเจ้าชงมโยสร้างเมื่อปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจอาคารหลักมีลักษณะเป็นอาคารหลังยาวเรียกว่า "จงจอน" (Jeongjeon: 정전) ด้านในประดิษฐานป้ายวิญญาณพร้อมจารึกผลงานของกษัตริย์โชซอน

ช่วงอาณานิคมญี่ปุ่น ศาลเจ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการเผาทำลาย ต่อมาในปี 1601 มีการบูรณะศาลเจ้าขึ้นมาใหม่โดยอาคารหลักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้

วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ศาลเจ้าชงมโยจะมีการจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณกษัตริย์และราชินีขึ้น ผู้นับถือลัทธิขงจื๊อจะเข้าร่วมพิธีด้วยการถวายสุราอาหารและบรรเลงดนตรีตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ