ภูเขาเหล่าจวิน (Mount Laojun: Laojun Mountain: 老君山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อในลัทธิเต๋า ภูเขาเหล่าจวินตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ภูเขาเหล่าจวิน (Mount Laojun: Laojun Mountain: 老君山)
ภาพ: 燈火裡的中國

ภูเขาเหล่าจวินเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฉินหลิงที่แบ่งประเทศจีนออกเป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ ตั้งชื่อตาม "เล่าจื๊อ" นักปราชญ์ผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าซึ่งครั้งหนึ่งเคยพำนักอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้

ยอดเขาหลักมีความสูง 2,217 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ผืนป่าเขียวชอุ่มจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและไอหมอกในฤดูหนาว กลายเป็นภาพที่งดงามราวสวรรค์ทำให้ถูกจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A

ภูเขาเหล่าจวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้เลื่อมใสศรัทธาลัทธิเต๋าและถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของจีน บนยอดเขามีศาลาหลังคาปิดทองอร่าม มีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการพาขึ้นไป

บริเวณสวนวัฒนธรรมมีรูปปั้นสัมฤทธิ์เล่าจื๊อสูง 38 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา

ตำนานเกี่ยวกับภูเขาเหล่าจวินกล่าวว่าเมื่อเล่าจื๊อได้มาพำนักอยู่ที่เขาแห่งนี้ทำให้ท่านได้รับแรงบันดาลใจและผลักดันท่านสู่เส้นทางการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของจีน...