ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง (Namhansanseong Fortress: 남한산성) ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่ห่างออกไปบนภูเขานัมฮันซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล จังหวัดคยองกี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2014 จากองค์การยูเนสโก


ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง (Namhansanseong Fortress: 남한산성)
ภาพ: GG

ป้อมปราการนัมฮันซันซ็องเป็นหนึ่งในสี่ป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองฮันยาง (ชื่อเดิมของกรุงโซล) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยของราชวงศ์โชซอน รวมทั้งความศรัทธาในพุทธศาสนา ลัทธิขงจื๊อ ศาสนาคริสต์และความเชื่อพื้นบ้านของเกาหลี

ป้อมนัมฮันซันซ็องตั้งอยู่บนระนาบเดียวกับแนวสันเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 480 เมตร เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นบริเวณโดยรอบได้ง่าย แนวกำแพงป้อมมีความยาว 12 กิโลเมตร พื้นที่กว้างขวางภายในป้อมใช้เป็นเมืองหลวงฉุกเฉินของกษัตริย์ยุคโชซอน ในอดีตเคยมีผู้คนอาศัยมากกว่า 4,000 คน

การออกแบบป้อมปราการเป็นการผสมระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกของเกาหลี จีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน ป้อมเคยผ่านการบูรณะและสร้างใหม่หลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศเกาหลี