หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village: 북촌한옥마을) หมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณบนยอดเขาที่ยังคงรักษารูปแบบบ้านและอาคารสไตล์ดั้งเดิมของเกาหลีตั้งแต่ยุคโชซอนเรียกว่า "ฮันอก" จำนวนกว่า 100 หลัง เผยกลิ่นไอความโบราณซึ่งอยู่ท่ามกลางความทันสมัยในกรุงโซล


หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village: 북촌한옥마을)
ภาพ: Eudiny

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (หมู่บ้านบุกชนฮันอก) เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในกรุงโซล เนื่องจากหมู่บ้านถูกโอบล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังเคียงบก พระราชวังชางด๊อกและศาลเจ้าชงเมียว

ภายในบริเวณหมู่บ้านประกอบไปด้วยตรอกซอกซอยมากมาย สำหรับชื่อ "บุกชอน" หมายถึง "หมู่บ้านทางทิศเหนือ" เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ทางเหนือของคลองชองกเยชอนและเขตจงโน

เดิมหมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นย่านพักอาศัยของขุนนางระดับสูงและบรรดาเชื้อพระวงศ์ในยุคโชซอน ปัจจุบันยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่จริงโดยมีการดัดแปลงอาคารบางหลังให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหาร โรงน้ำชาและเกสต์เฮ้าส์ รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนกันตลอด 24 ชั่วโมง