ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle: 金沢城) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองคานาซาว่า ปราสาทสร้างด้วยไม้สีขาวสูงสองชั้น โครงสร้างเป็นแนวยาวโดยมีหอคอยตั้งโดดเด่นขึ้นบริเวณส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย หลังคามุงด้วยกระเบื้องเรียบทำจากตะกั่ว


ปราสาทคานาซาว่า (Kanazawa Castle: 金沢城)
ภาพ: Japan Travel

ปราสาทคานาซาว่าตั้งอยู่ใกล้กับสวนเคนโระคุเอ็นซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของปราสาท มีคูน้ำและแนวกำแพงหินล้อมรอบปราสาทเอาไว้เป็นแนวป้องกัน ในอดีตปราสาทคานาซาว่าเป็นฐานทีมั่นของตระกูลมาเอดะ 14 รุ่น ตั้งแต่ปี 1583 จนถึงสิ้นสุดยุคเอโดะ

ปราสาทคานาซาว่าเคยได้รับความเสียหายทั้งจากไฟสงครามและภัยธรรมชาติแต่มีการบูรณะขึ้นใหม่ทุกครั้งตามรูปแบบเดิม ภายในปราสาทจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของบรรดาเจ้าเมืองในอดีตเอาไว้