ทะเลสาบอูร์เมีย (Lake Urmia: دریاچه ارومیه) ทะเลสาบเกลือขนาดใหญ่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน บริเวณชายแดนติดกับประเทศตุรกี ทะเลสาบบอร์เมียเป็นทะเลสาบเกลือที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับหกของโลก


ทะเลสาบอูร์เมีย (Lake Urmia: دریاچه ارومیه)
ภาพ: Wallpapers Home

ทะเลสาบอูร์เมียครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,200 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยอยู่ที่ 6 เมตร น้ำในทะเลสาบบอร์เมียสามารถเปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงคล้ำ เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการตกตะกอนทำให้สาหร่ายหรือแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับความเค็ม

ทว่าการเพิ่มขึ้นของเขื่อนและปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ขนาดของทะเลสาบลดลงอย่างน่าใจหาย ปริมาณน้ำในทะเลสาบเหลือเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับปริมาณความจุเมื่อน้ำเต็มทะเลสาบจนต้องมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนทะเลสาบให้กลับคืนมา...