กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall: Fortress Wall of Seoul: 서울성곽) แนวกำแพงป้อมปราการแห่งยุคโชซอนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความโรแมนติกในกรุงโซล โดยส่วนหนึ่งของแนวกำแพงยาว 12 กิโลเมตร ได้รับความคุ้มครองและกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 10


กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall: Fortress Wall of Seoul: 서울성곽)
ภาพ: Visit Korea

กำแพงเมืองโซลเดิมเรียกว่า "ฮันยางโดซอง" (Hanyangdoseong: 한양도성) หมายถึง "ป้อมปราการเมืองฮันยาง" (ชื่อเดิมของกรุงโซล) สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์แทโจหลังจากมีการย้ายเมืองหลวงจาก "เมืองแกซอง" (Gaeseong: 개성) มายังนครฮันยาง

แนวกำแพงสร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมืองหลวงทอดยาวไปตามแนวภูเขาสี่ลูก ได้แก่ เขานัมซาน เขาบุกฮันซาน เขานักซานและเขาอินวังซาน รวมความยาวทั้งสิ้น 18.627 กิโลเมตร ในอดีตเคยมีประตูหลัก 8 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 6 แห่ง

ในช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ารุกรานและปกครองเกาหลี กำแพงเมืองบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ภายหลังมีการบูรณะขึ้นใหม่แล้วเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "กำแพงเมืองโซล" จนถึงปัจจุบัน โดยกำแพงเมืองโซลมีความสวยงามน่าสัมผัสทั้งกลางวันและกลางคืน...