ศาลเจ้าฮิเอะ (Hie Shrine: 日枝神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในย่านอาซากุสะ กรุงโตเกียว ศาลเจ้าฮิเอะเป็นสถานที่จัดเทศกาลซันโนะ (1 ใน 3 เทศกาลหลักของโตเกียว) ภายในศาลเจ้าเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ


ศาลเจ้าฮิเอะ (Hie Shrine: 日枝神社)
ภาพ: ANA International Tokyo

ศาลเจ้าฮิเอะมีบรรยากาศเงียบสงบ ก่อตั้งในยุคคามาคุระภายใต้การอุปถัมภ์ของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ ภายหลังได้รับการกราบไว้บูชาในฐานะศาลเจ้าผู้พิทักษ์พระราชวังอิมพีเรียลและกรุงโตเกียว

ศาลเจ้าฮิเอะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าหลักประจำกรุงโตเกียว บริเวณทางเข้าศาลเจ้ามีโทริอิสีดำขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์แบ่งแยกอาณาเขต ผ่านเข้าไปจะพบบันไดอุโมงค์โทริอิสีแดงสดนำขึ้นไปสู่ศาลเจ้ารองและศาลเจ้าหลัก