ทะเลสาบอูเหลียงซู่ไห่ (Ulansu Lake: Ulansuhai Nur: 乌梁素海) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ริมแม่น้ำฮวงโหในพื้นที่ทะเลทรายและกึ่งทะเลทรายในเมืองปาเยี่ยนน่าวเอ่อร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน


ทะเลสาบอูเหลียงซู่ไห่ (Ulansu Lake: Ulansuhai Nur: 乌梁素海)
ภาพ: 泱夏往事随风流逝

ทะเลสาบอูเหลียงซู่ไห่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกนอกกำแพงเมืองจีน" มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของมองโกเลียใน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบอูเหลียงซู่ไห่เหมือนโอเอซิสขนาดใหญ่ในพื้นที่ทะเลทรายอันแห้งแล้ง ทำหน้าที่ป้องกันการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและรองรับการเปลี่ยนสภาพของน้ำในแม่น้ำฮวงโห

น้ำในทะเลสาบเป็นแหล่งอาศัยของปลากว่า 20 สายพันธุ์ ส่วนรอบทะเลสาบเป็นแหล่งอาศัยของฝูงนกกว่า 100 สายพันธุ์ โดยเฉพาะหงส์ขาวและนกปากงอนนับพันที่จะอพยพมาสร้างสีสันที่ทะเลสาบทุกปี