ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก (Shrines and Temples of Nikko: 日光の社寺) แหล่งโบราณสถานในเมืองนิกโกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม 103 แห่ง ในศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟุตะระซังและวัดรินโนจิ


ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)
ภาพ: Viator

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)
• ศาลเจ้าสถิตดวงวิญญาณ "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" โชกุนคนแรกของตระกูลโทกุงาวะที่ได้รับการยกสถานะเทียบเท่าเทพเจ้า ภายในศาลเจ้ามีสถาปัตยกรรมล้ำค่าและสุสานอิเอยาสุ ศาลเจ้าโทโชกุ


ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine: 二荒山神社)
ภาพ: Nikko Official Guide

ศาลเจ้าฟุตะระซัง (Futarasan Shrine)
• ศาลเจ้าสถิตเทพซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ที่นำความเจริญมาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น ศาลเจ้าตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้เขียวขจี ภายในเป็นสถานที่เก็บรักษาดาบสองเล่มซึ่งถูกยกให้เป็นสมบัติประจำชาติ ศาลเจ้าฟุตะระซัง


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple: 輪王寺)
ภาพ: Japan Tour Guide

วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple)
• วัดพุทธที่สำคัญที่สุดของเมืองนิกโก ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธและพระพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต วัดรินโนจิ