พระราชวังไท่ชิง (Taiqing Palace: 太清宫) อารามศักดิ์สิทธิ์ลัทธิเต๋าตั้งอยู่บนเนินทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาเหลาซาน เมืองชิงเต่า พระราชวังไท่ชิง (วัดไท่ชิง) มีประวัติยาวนานสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ 140 ปีก่อนคริสตศักราช สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก


พระราชวังไท่ชิง (Taiqing Palace: 太清宫)
ภาพ: Trip

พระราชวังไท่ชิงเป็นอารามที่ยิ่งใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดบนภูเขาเหลาซาน ได้ชื่อว่าอารามเต๋าที่งดงามอันดับสองของจีน ผ่านการบูรณะหลายครั้งโดยอารามในปัจจุบันมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง ล้อมรอบด้วยสีเขียวของป่าสนไซเปรส หันหน้าออกไปทางทะเล

พระราชวังไท่ชิงมีวิหารสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ วิหารซานกวน (วิหารตะวันออกประดิษฐานเทพเจ้าสวรรค์), วิหารซานชิง (วิหารกลางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) และวิหารซานหวง (วิหารตะวันตกประดิษฐานรูปปั้นหวงตี้ เทพแห่งการเกษตรและเทพแห่งการแพทย์)

บริเวณพระราชวังมีสระน้ำซึ่งเชื่อว่าน้ำในสระไม่มีวันแห้ง ใกล้กันมีจารึกทางศาสนาของ "กุปไลข่าน" (จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หยวน) และ "เจงกิสข่าน" เหนือหมู่อารามขึ้นไปด้านบนลานโล่งมีอนุสาวรีย์ "เล่าจื๊อ" ปราชญ์ผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าองค์ใหญ่ตั้งตระหง่าน