เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) เทือกเขาสูงขนาดใหญ่ทำหน้าที่ป้อมปราการธรรมชาติแบ่งเส้นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย ยอดเขาสูงที่สุดชื่อว่า "ยอดเขาเอลบรุส" (Mount Elbrus) อยู่ที่ความสูง 5642 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


เทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains)
ภาพ: Emerging Europe

เทือกเขาคอเคซัสทำให้เกิดประเทศกลุ่มประเทศสองทวีปขึ้นมา ได้แก่ รัสเซีย จอร์เจีย อาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน โดยอารยธรรมส่วนใหญ่ของคอเคซัสได้รับอิทธพลจากฝั่งยุโรปทั้งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น

ในอดีตเทือกเขาคอเคซัดยุทธศาสตร์ทางการค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของ "เส้นทางสายไหม" (Silk Road) และยุทธศาสตร์อำนาจที่สำคัญเมื่อ "สหภาพโซเวียต" (Union of Soviet Socialist Republics) เข้ามาปกครองดินแดนนี้