สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge: Cầu Nhật Bản) สะพานมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติตั้งอยู่เหนือคลองในเมืองฮอยอัน สร้างขึ้นโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งรกรากในเมืองฮอยอันเพื่อใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างชุมชนญี่ปุ่นด้านตะวันตกกับชุมชนจีนด้านตะวันออก


สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge: Cầu Nhật Bản)
ภาพ: Jason Langley

สะพานญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองโบราณฮอยอันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโก สะพานมีความยาว 18 เมตร กว้าง 3 เมตร สร้างในศตวรรษที่ 17 โดยมีหลังคาแบบญี่ปุ่นผสมผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนามได้อย่างลงตัวเสริมให้สะพานดูมีมนต์ขลัง

บริเวณกลางสะพานด้านหนึ่งมีศาลเจ้าหลังเล็กที่เชื่อมโยงกับตำนานสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า "มานาซู" เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของมานาซูทำให้เกิดแผ่นดินไหวและอุทกภัยจึงต้องใช้ดาบวิเศษตรึงแผ่นหลังเอาไว้ในเจดีย์ศาลเจ้า (ส่วนหัวอยู่ที่อินเดียและส่วนหางอยู่ที่ญี่ปุ่น)

เมื่อนามาซูไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายจึงไม่เกิดขึ้นอีกทั้งในเวียดนาม อินเดียและญี่ปุ่น ชีวิตผู้ของคนในสามประเทศจึงเกิดความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง โดยภาพของสะพานญี่ปุ่นแห่งนี้ปรากฏอยู่บนธนบัตร 20,000 ด่ง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสะพานแห่งนี้