ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji: 中禅寺湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขานันไต (ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์) ในเขตอุทยานแห่งชาตินิกโกทางตอนเหนือของเมืองนิกโก จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น


ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji: 中禅寺湖)
ภาพ: kazu_photos

ทะเลสาบชูเซ็นจิเป็นทะเลสาบธรรมชาตที่สูงที่สุดในประเทศโดยตั้งอยู่ที่ความสูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เกิดจากการปะทุของภูเขานันไตจนปิดกั้นเส้นทางน้ำที่จะไหลลงหุบเขาเบื้องล่างทำให้กลายเป็นทะเลสาบเมื่อ 20,000 ปีก่อน

น้ำในทะเลสาบไหลมาจากน้ำตกริวสึ รอบทะเลสาบเป็นผืนป่าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจึงมีความอุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเดินป่าเป็นระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร (ยกเว้นด้านตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองน้ำพุร้อน)