พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi Palace: Topkapı Sarayı) พิพิธภัณฑ์พระราชวังขนาดใหญ่ริมแม่น้ำในเขตเมืองเก่าใจกลางนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี (ประเทศทูร์เคีย) พระราชวังล้อมรอบด้วยแนวกำแพงสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1985 จากองค์การยูเนสโก


พระราชวังโทพคาปึ (Topkapi Palace: Topkapı Sarayı)
ภาพ: Klook

พระราชวังโทพคาปีใช้เป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1459 ตามรับสั่งสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 หลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ได้ โดยใช้ชื่อว่า "พระราชวังวังนิวอิมพีเรียล" (Imperial New Palace: Saray-i Cedid-i Amire)

พระราชวังโทพคาปีผ่านการบูรณะใหม่หลังจากได้รับเสียหายจากแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ต่อมามีการสร้างพระราชวังแห่งใหม่และใช้เป็นพระราชวังหลักชื่อว่า "พระราชวังโดลมาบาเช" (Dolmabahçe Palace: Dolmabahçe Sarayı) พระราชวังวังนิวอิมพีเรียลจึงถูกลดความสำคัญลง

ในช่วงศตวรรษที่ 19 พระราชวังถูกเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันว่า "พระราชวังโทพคาปึ" โดยพระราชวังถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและของสะสมหลายหมื่นชิ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 มีสถาปัตยกรรมโบราณที่เคยใช้เป็นโรงกษาปณ์ มัสยิด หอคอย ป้อมปราการและโรงพยาบาล