วัดกว่างเซิ่ง (Guangsheng Temple: 广胜寺) พุทธสถานตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน วัดกว่างเซิ่งสร้างเมื่อปี 147 โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันว่า "วัดกว่างเซิ่ง" ในสมัยราชวงศ์ถัง


วัดกว่างเซิ่ง (Guangsheng Temple: 广胜寺)

ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ "เจดีย์เฟยหง" (Feihong Pagoda: 飞虹塔) กล่าวกันว่ามีอายุย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เจดีย์ผ่านการบูรณะซ่อมแซมครั้งแล้วครั้งเล่า โดยการบูรณะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

เจดีย์เฟยหงเป็นเจดีย์เคลือบที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจีน เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์จีนเรื่อง "ไซอิ๋ว" 1986

โครงสร้างหลักของเจดีย์เป็นอิฐและกระเบื้องเคลือบ เจดีย์มีทั้งหมด 13 ชั้น สูง 47.31 เมตร แต่ละชั้นมีพระพุทธรูป โพธิสัตว์และเทวดาผู้พิทักษ์ รอบเจดีย์ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยกระเบื้องเคลือบแบบโบราณ