เขาซงซาน (Mount Song: 嵩山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ในเมืองเติงเฟิง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านบนเขาซงซานเป็นที่ตั้งของวัดวาอารามหลายแห่ง แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่ "เส้าหลิน" แหล่งกำเนิดศิลปะการป้องกันตัวอันโด่งดัง


เขาซงซาน (Mount Song: 嵩山)
ภาพ: 马蜂窝

เขาซงซาน (ซงซัว) ทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 450 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาสองลูก รวมทั้งหมด 72 ยอด โดยเขาซงซานมีความสูงที่สุดในบรรดายอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าของจีน เรียกอีกชื่อว่า "จงเยว่" หมายถึง "ภูเขากลาง" ยอดเขาสูงสุดอยู่ที่ 1,512 เมตร

ภูเขาซงซานมีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งตั้งแต่แผ่นดินจีนยังเป็นแว่นแคว้น นอกจากการเป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางลัทธิเต๋าแล้วยังเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศจีน ในสมัยโบราณภูเขาซงซานยังเป็นปราการด่านสำคัญของเมืองลั่วหยางด้วย