ถ้ำซวีหมีซาน (Xumishan Grottoes: 须弥山石窟) แหล่งโบราณสถานบนเนินเขาซวีหมีซานทอดยาวราว 2 กิโลเมตร ในเมืองกู้หยวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย สาธารณรัฐประชาชนจีน


ถ้ำซวีหมีซาน (Xumishan Grottoes: 须弥山石窟)
ภาพ: Xinhua

ถ้ำซวีหมีซานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ (365 - 534) โดยเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับศูนย์กลางจักรวาลในทางพุทธศาสนาที่เรียกว่า "เขาพระสุเมรุ" (Mount Sumeru)

ภายในอาณาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมเนินเขา 8 ลูก ประกอบด้วยกลุ่มวัดถ้ำทางพุทธศาสนา 162 แห่ง กระจายอยู่ตามหน้าผาหินทรายสีแดง ประติมากรรมกว่า 1,000 ชิ้น ภาพวาดฝาผนังและศิลาจารึก

แม้ว่าถ้ำซวีหมีซานจะถูกกำหนดให้เป็นสถานที่คุ้มครองโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีน แต่ถ้ำกำลังเผชิญความเสี่ยงทางธรรมชาติจากการกัดเซาะของน้ำ กระแสลมและแผ่นดินไหว