พระราชวังฉาวเทียน (Chaotian Palace: 朝天宫) พระราชวังราชวงศ์สวรรค์ในนครหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันพระราชวังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เทศบาลหนานจิง


พระราชวังฉาวเทียน (Chaotian Palace: 朝天宫)
ภาพ: Nanjing China

พระราชวังฉาวเทียนครอบคลุมพื้นที่ 70,000 ตารางเมตร เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์หนานซ่ง ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังถูกใช้ดัดแปลงเป็นศูนย์กลางการศึกษา มีการสร้างวัดลัทธิเต๋าและอาคารเรียนสำหรับชนชั้นสูง

พระราชวังฉาวเทียนถูกดัดแปลงจากวัดลัทธิเต๋าให้เป็นวัดขงจื๊อ ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่านับแสนชิ้น โถงใหญ่เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์หกราชวงศ์

อาคารในพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในเจียงหนานที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี โดยพระราชวังเคยถูกทำลายลงโดยกบฏไท่ผิง แต่มีการบูรณะอาคารขึ้นมาใหม่ในปี 1866-1870