โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (First Bend of the Yangtze River: 长江第一湾) โค้งน้ำแห่งแรกของแม่น้ำแยงซี (แม่น้ำฉางเจียง) ในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน


โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (First Bend of the Yangtze River: 长江第一湾)
ภาพ: Pxfuel

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเป็นจุดที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตกระทบเข้ากับภูเขาไห่หลอแล้วหักเลี้ยวเป็นรูป "V" จากใต้ไปเหนือจนเกิดเป็นภูมิทัศน์โค้งขนาดใหญ่ที่งดงาม

การทับถมของดินที่อุดมสมบูรณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปจากกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ แหล่งชุมชมอาศัยจึงเกิดขึ้นและกลายเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนอันยิ่งใหญ่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน