ทะเลสาบอูหลาน (Wulan Lake: 乌兰湖) ทะเลสาบน้ำเค็มทางตะวันออกของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทะเลสาบอูหลาน (Wulan Lake: 乌兰湖)
ภาพ: China Daily

ทะเลสาบอูหลานหูมีความพิศวงเนื่องจากปริมาณแบคทีเรียเข้มข้นทำให้น้ำกลายเป็นสีแดงเลือดหมูจึงรู้จักกันในชื่อ "ทะเลแดง" หรือ "ทะเลสาบสีเลือด"

เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นรูปร่างของทะเลสาบดูคล้ายหัวใจจึงได้รับสมญา "หัวใจของโลก" ในอดีตทะเลสาบเคยแห้งไปแล้ว แต่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง