วัดต้าอวิ๋น (Dayun Temple: 大云寺) วัดพุทธบนเส้นทางสายไหม แหล่งมรดกวัฒนธรรมพุทธศาสนาโบราณในเมืองอู่เวย มณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน


วัดต้าอวิ๋น (Dayun Temple: 大云寺)
ภาพ: CHINA & ASIA CULTURAL TRAVEL & Trip

วัดต้าอวิ๋นก่อตั้งเมื่อปี 363 เชื่อว่าสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา เคยมีเจดีย์ไม้เจ็ดชั้นที่งดงาม ปัจจุบันวัดมีโบราณวัตถุ จารึกหิน ระฆังสำริดและหอระฆังในสมัยราชวงศ์ถัง

ในอดีตวัดต้าอวิ๋นมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาไปทางตะวันออกตามเส้นทางสายไหมจนเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับชาติตะวันตก