พุทธศาสนา (นิกายมหายาน) ในประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ได้รับการเผยแพร่จากอินเดียเข้าสู่ประเทศในสมัยราชวงศ์ฮั่น


ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน
ภาพ: CGTN

วัดและพุทธสถานหลายแห่งถูกสร้างขึ้นตามภูเขาใหญ่จนกลายเป็นมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันน่าดึงดูดใจ

ในบรรดาภูเขาทางพุทธศาสนาจำนวนมากมีสี่แห่งที่ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ได้แก่ อู่ไถซาน (ทอง) ผู่ถัวซาน (เงิน) เอ๋อเหมยซาน (ทองแดง) และ จิ่วหัวซาน (เหล็ก)

โดยเชื่อว่าเป็นที่ประทับของ "พระมัญชุศรีโพธิสัตว์", "พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์", "พระสมันตภัทรโพธิสัตว์" และ "พระกษิติครรภโพธิสัตว์" ที่จุติลงมาโปรดสัตว์

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา
อู่ไถซาน: ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแห่งเดียวที่พุทธศาสนาแบบจีนกับทิเบตอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน ชื่ออู่ไถซานมาจากภูเขาห้าลูกที่ตั้งเรียงรายแสดงถึงปัญญาทั้งห้าของพระพุทธเจ้า

ผู่ถัวซาน: ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆขนาด 13 ตารางกิโลเมตร บริเวณทะเลตงไห่ ผู่ถัวซานเป็นทั้งรีสอร์ทท่องเที่ยวระดับ 5A และจุดชมวิวทางนิเวศน์ที่มีเสน่ห์ทางพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์

เอ๋อเหมยซาน: ภูเขาสูงที่สุดในบรรดาพุทธคีรีทั้งสี่ เอ๋อเหมยซานแปลว่า "คิ้วโก่ง" มาจากรูปทรงที่คล้าย "คิ้ว" โดยเอ๋อเหมยซานมักจะหมายถึง "ยอดเขาต้าเอ๋อร์" บริเวณจุดชมวิวเขาเอ๋อเหมยซาน

จิ่วหัวซาน: ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "จิ่วหัวซาน" ตามบทกวีของหลี่ไป๋ที่พรรณาถึงทิวทัศน์ธรรมชาติอันโดดเด่นเมื่อมองจากยอดเขาหลัก โดยจิ่วหัวซานประกอบด้วยยอดเขา 99 ยอด