เมืองต้าถง (Datong: 大同市) เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตั้งอยู่ทางตอนเหนือในมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณลุ่มแม่น้ำต้าถงที่ระดับความสูง 1,040 เมตร พรมแดนทิศเหนือติดกับมองโกเลียใน ช่วงที่เหมาะสมในการไปเยือนเมืองต้าถงอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเพราะอากาศค่อนข้างเย็นสบาย


ถ้ำผาหยุนกัง (Yungang Grottoes)
ภาพ: The Vintage News

สถานที่ท่องเที่ยวในต้าถง
• ถ้ำผาหยุนกัง: ตามหลักฐานระบุว่าเริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ย มีถ้ำตั้งกระจายโดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร ถ้ำบางแห่งได้รับผลกระทบจนผุกร่อนไปตามกาลเวลา แต่โดยรวมแล้วยังคงหลงเหลือหลักฐานอันแสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีต ถ้ำผาหยุนกัง

• วัดเสวียนคง: วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองต้าถง ตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นเขาสูงชันของเขาเหิงซาน อารามลอยฟ้าแห่งเสวียนคงมีอายุกว่า 1,400 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายราชวงศ์เว่ยโดยการรวมเอาพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อเข้าไว้ด้วยกัน วัดเสวียนคง

• เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยน: เจดีย์ไม้ที่เก่าแก่และสูงที่สุดของจีนที่ยังคงอยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยนตั้งอยู่ในวัดฝอกง สร้างในสมัยราชวงศ์เหลียวโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ได้รับการยกให้เป็นด่านเจดีย์สามองค์ร่วมกับหอไอเฟลและหอเอนเมืองปิซา เจดีย์ไม้อิ้งเซี่ยน