พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace: 창덕궁) พระราชวังโบราณยุคโชซอน พระราชวังชางด๊อกเป็นพระราชวังลำดับสองต่อจากพระราชวังคยองบกตั้งอยู่ในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


พระราชวังชางด๊อก (Changdeokgung Palace: 창덕궁)
ภาพ: Seoul Government


พระราชวังชางด๊อกกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังกรุงโซล เนื่องจากพระราชวังตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังคยองบกจึงเรียกว่า "พระราชวังตะวันออก" (East Palace) ชื่อพระราชวังมีความหมายว่า "วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม"

พระราชวังชางด๊อกได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเกาหลี เริ่มสร้างเมื่อปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจงเพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์และใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ

แต่ตำหนักพระราชวังในปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่หลังจากเสียหายอย่างรุนแรงจากสงครามและอัคคีภัย ด้านหลังพระราชวังเป็นที่ตั้งของอุทยานชื่อว่า "พีวอน" สวนลับที่มีสภาพสมบูรณ์งดงามราวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

พระราชวังชางด๊อกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก การเข้าชมพระราชวังไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ แต่จะมีไกด์นำทางพาชมเป็นรอบๆ