พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace: 덕수궁) พระราชวังขนาดเล็กที่สุดตั้งอยู่บริเวณแยกท่ามกลางตึกสูงทันสมัยในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นอกพระราชวังมีถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังท็อกซูอันเลื่องชื่อ


พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace: พระราชวังด๊อกซู: 덕수궁)
ภาพ: 문화재청 덕수궁

พระราชวังท็อกซูกุงเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังกรุงโซล สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่สร้างในศตวรรษที่ 20 เดิมใช้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน แต่ในระหว่างสงครามเจ็ดปีมีการปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการเสด็จแปรพระราชฐาน

ชื่อพระราชวังท็อกซูมีความหมายว่า "พระราชวังแห่งคุณธรรมและอายุยืนยาว" อาคารภายในพระราชวังมีทั้งสถาปัตยกรรมเกาหลีและสถาปัตยกรรมตะวันตกหรูหราที่อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน

ภายใต้การปกครองในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น พระราชวังท็อกซูถูกดัดแปลงเป็นสวนสาธารณะทำให้ขนาดของพระราชวังลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสาม จำนวนอาคารลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสิบ

บริเวณประตูหลักของพระราชชื่อว่า "แทฮันมุน" (Daehanmun Gate: 대한문) จะมีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยามทหารรักษาการณ์โดยทหารที่แต่งกายในชุดโบราณสีสันสดใสวันละ 3 ครั้ง เวลา 11:00 น., 14:00 น. และ 15:00 น.