เขาอู่ไถ (Mount Wutai: 五台山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ครอบคลุมพื้นที่ 539 ตารางกิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2009 จากองค์การยูเนสโก


เขาอู่ไถ (Mount Wutai: 五台山)

ภูเขาอู่ไถซานเป็นหนึ่งในยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีน โดยเป็นหนึ่งในสี่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (ส่วนอีก 3 แห่ง ได้แก่ จิ่วหัวซาน เอ๋อร์เหมยซานและผู่ถัวซาน) เชื่อว่าอู่ไถซานมีพระโพธิสัตว์มัญชุศรีเป็นเทพผู้พิทักษ์

ชื่อภูเขา "อู่ไถซาน" หมายถึง "ภูเขาห้าหอ" ประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ 5 แห่ง ทางเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกและตะวันตก คล้ายเสายักษ์ห้าต้นโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก

ยอดเขาทางเหนือตั้งอยู่ที่ความสูงกว่า 3,000 เหนือระดับน้ำทะเล สูงที่สุดทางตอนเหนือของจีน ได้ชื่อว่า "หลังคาแห่งภาคเหนือของจีน"

อู่ไถซานมีทิวทัศน์ที่วิจิตรงดงาม บริเวณเขามีวัดพุทธตั้งเรียงรายกว่า 40 แห่ง ในอดีตเคยมีมากถึงกว่า 200 แห่ง โดยมี "วัดเสียนทง" สถานที่ประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์มัญชุศรีเป็นอารามที่เก่าแก่และกว้างขวางที่สุด